کاش بودی

این روز ها و شبها که بیشتر یاد لبخندهایت دلم را چنگ می زند می گویم کاش بودی...

این روز ها و شبها که برای استجابت دعا به دنبال دل صافی می گردم تا خودم را آویزانش کنم می گویم کاش بودی...

مجتبی جان... این روزها و شبها ما را هم در دعاهایت سهیم کن،

مجتبی جان... ای کاش کمی هم خاطر ما را با خودت همراه می کردی.

/ 0 نظر / 23 بازدید