کنگره شهدای اندیمشک

اسفند امسال طور دیگریست.

زمستان که قدم برمیدارد جای پایش به رنگ لاله در می آید.

از کوچه کوچه شهر لاله ای سر برآورده و فضا پر شده از عطر شهادت.

باز همت عده ای شاهد یادآور صورت و سیمای شهدای شهر شده است.

در بیستم و یکم اسفند شهر شاهد همایش لاله هایش است.

با هزار ستاره شهید شهر، شهر را آزین بسته اند.

شهر لاله باران است.

پنجشنبه لاله زار شهر، بهشت زهرای اندیمشک طور دیگری است.

جای پدر و مادرانی که به عزیزانشان پیوسته اند خالی.

کنگره ای به نام شهدا و پاسداشت یادشان برپاست .

یاد هزار لاله شهر اندیمشک گرامی


/ 0 نظر / 25 بازدید